Jeugdtheaterschool TIJ

Cultuureducatie op maat

Visie en Missie Jeugdtheaterschool TIJ

Jeugdtheaterschool TIJ zet zich in voor de culturele vorming van de kinderen en jongeren in Amsterdam. Dit doen wij door hen in de Binnenschoolse cultuureducatie BIS en Buitenschoolse cultuureducatie BUS kennis te laten maken met cultuureducatie en hen de mogelijkheid te bieden door te stromen naar de Naschoolse cultuureducatie NAS (onze Jeugdtheaterschool). Hier kunnen kinderen en jongeren hun talenten verder ontwikkelen. Met de Coalitie Amsterdamse Jeugdtheaterscholen(CAJ) werken wij aan een vooropleiding zodat wij jongeren met interesse in het kunstonderwijs kunnen helpen doorstromen.

Artistieke visie

In een zin is de artistieke visie als volgt samen te vatten:

‘Docenten geven leerlingen de tools om hun eigen verhaal te vertellen.’

Eén van de belangrijkste waarden van deze artistieke visie is de belevingswereld van de leerling. Dit is de koppeling tussen de educatieve en de artistieke visie. Jeugdtheaterschool TIJ denkt vanuit de leerlingen en hun wereld en zet hen aan hun eigen wereld te onderzoeken en te verrijken. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat bij jonge leerlingen het ontdekken van de wereld om hen heen een centraal gegeven moet zijn, terwijl bij pubers hun eigen plaats in de wereld belangrijker is.

Een tweede belangrijk element is het werken vanuit de verhalen van de leerlingen. Leerlingen worden bij TIJ geprikkeld om hun eigen wereld om te zetten naar theater. De docenten geven de leerlingen hiervoor de tools die zij nodig hebben. Dit betekent dat een voorstelling of presentatie altijd begint vanuit de leerlingen. De verhalen, fantasie en muziek die de leerlingen zelf in zich dragen wordt naar boven gehaald door de docenten. De leerlingen worden vanaf de conceptfase betrokken, zij brengen eigen verhalen of materiaal in. Wat er uiteindelijk wordt gepresenteerd of gespeeld kan wel een theatrale doorverwerking van de docent zijn, maar moet nog voelbaar als kern het materiaal van de leerlingen in zich dragen.

De visie is zichtbaar in de voorstellingen en presentaties die op de jeugdtheaterschool worden gemaakt, maar het grootste effect zien we binnen de lessen: de leerlingen zijn meer betrokken, kunnen beter samenwerken, zijn enthousiast over hun eigen ideeën, zijn zelfverzekerder en delen veel met elkaar.

Educatieve visie

Bildung in het onderwijs en de rol van theater

De rol van ‘bildung’ in het onderwijs wordt steeds meer erkend en nagestreefd en is het nieuwe terechte modewoord in het onderwijs. De bildungsaspecten zoals Bierideze beschrijft zijn; brede vorming, nieuwsgierigheid, diversiteit, kritisch bewustzijn, historisch bewustzijn, vermogen zichzelf uit te drukken, zelfkennis, morele ontwikkeling, zelfbeschikking, openheid voor emoties, betrokkenheid en universaliteit. Bildung gaat uit van een open basishouding naar het zelf en de wereld, de behoefte om kennis te vergaren en deze kennis eigen te maken. Alleen als er een sfeer gecreëerd kan worden die draagvlak biedt voor al deze aspecten is bildung mogelijk. (hoe zou het zijn ontwikkeld te zijn?, p. bieri 1944)

Iedereen die werkzaam is in theatereducatie herkend deze termen uit zijn lesdoelen en kan reflecteren op hoe theater leerlingen zichzelf in relatie tot de ander/de maatschappij en/of de wereld plaatst. Theater is voor Jeugdtheaterschool TIJ meer dan het aanleren van de vaardigheden om te acteren. Binnen de lessen creëert de leerling zijn eigen wereld en ervaart dat hij/zij invloed heeft op deze wereld(maakbaarheid). Buiten het feit dat theater de ideale leertuin is voor een scala aan deze vaardigheden, is het dé plek om de veilige en open sfeer te creëren waarin de ontwikkeling van deze vaardigheden kan plaatsvinden.

Maken maakt leerlingen en studenten creatief, kritisch en ondernemend

en stimuleert analytisch denken en samenwerken.

Leren creëren geeft kinderen grip op een snel veranderende wereld. Ze leren hun eigen verhalen kennen en waarderen, en kunnen zichzelf hoorbaar maken. In een stad als Amsterdam, waarin vele verschillende achtergronden naast elkaar bestaan, is het extra belangrijk dat kinderen hun eigen verhaal kennen, kunnen en durven vertellen. En niet onbelangrijk, een veilige plaats te ervaren om ook echt naar elkaar te luisteren. Het delen van verhalen is immers alleen van grote waarde als iedereen wordt gehoord.

Theatereducatie biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid zichzelf en hun potentieel in creatief en expressief vermogen te leren kennen en zich daarin te ontwikkelen. Het is van essentieel belang dat zij met elkaar kunnen samenspelen en van elkaar leren, verbinding maken met anderen -ongeacht buurt of achtergrond. Ook kunnen zij kennismaken met kunst in de verschillende disciplines en, als zij dat willen, hun talenten verder ontwikkelen.

Theater is binnen de cultuureducatie de vorm die de meeste aansluiting vindt op de vele verschillende persoonlijke ontwikkelingsaspecten van het kind, de jongere en adolescent. Daarom vinden wij het belangrijk om kinderen en jongeren kennis te laten maken met theater en hen de mogelijkheid te bieden hun talenten te ontwikkelen. Dit doen wij door in een veilige omgeving de kinderen en jongeren een open houding aan te laten nemen, de vrijheid te bieden hun nieuwsgierigheid te voeden, fantasie te prikkelen en hun voorstellingsvermogen te stimuleren. Hierdoor dragen wij bij aan de ontwikkeling van de 21th century skills, sociaal-emotionele- en culturele vorming van de kinderen en jongeren in Amsterdam. TIJ beweegt en groeit met de leerlingen en omgeving mee en blijft altijd nieuwe manieren ontwikkelen om culturele vorming bij kinderen en jongeren te stimuleren. Door theater óók in te zetten als middel draagt TIJ bij aan de persoonlijke ontwikkeling van haar leerlingen.

Onze Diensten

TIJ ontwikkelt en organiseert binnenschoolse kunst- en cultuureducatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Onze expertise op het gebied van kunst- en cultuureducatie aan kinderen in het primaire onderwijs is uniek en wij blijven daarin doorgroeien en ontwikkelen.

Met onze inhoudelijke kennis van leerlijnen in de kunst- en cultuureducatie en onze gedreven vakdocenten zorgen wij samen met de school voor passende cultureel educatieve programma’s. Wij bieden een totaalpakket van organisatie, programma ontwikkeling en begeleiding voor de leerkrachten.

De buitenschoolse cultuureducatie wordt sinds 2005 door TIJ aangeboden en in opdracht van externe opdrachtgevers uitgevoerd in de BSO’s en brede scholen. In de BUS biedt TIJ al ruim 16 jaar een breed scala van cultuur-educatieve activiteiten; laagdrempelig en kwalitatief hoogstaande kunst- educatieve workshops en cursussen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Met onze ruime ervaring zijn wij stevig verankerd en organiseren veel activiteiten op IJburg, Diemen en in Amsterdam. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om ideeën en talenten te leren (ver)kennen en ontwikkelen.

Teamworkshops, docenten-coaching, studiedagen en meer...

Naast onze lessen voor de kinderen, verzorgen wij ook verschillende trainingen en workshops voor docenten.

Uit onze ervaring blijkt dat veel scholen erg geinteresseerd zijn om creatief met de kinderen aan het werk te gaan. Alleen weten ze vaak niet hoe ze moeten beginnen of het dit eruit zou moeten zien. Naar aanleiding van de hulpvraag van de school ontwikkelen wij een passend en uniek aanbod om elke school zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Zo begeiden wij scholen o.a. in het ontwikkelen van een theater leerlijn of coachen wij docenten in het geven van theaterlessen. Maar ook voor teamdagen of studiedagen kunt u bij ons terrecht.